nieruchmość – Kaczyce ul. Harcerska, pierwsza licytacja – 14.12.2018r. godz. 13.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchmość – Kaczyce ul. Harcerska, pierwsza licytacja – 14.12.2018r. godz. 13.00

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 14 grudnia 2018r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej (działka nr ewid. 466, 467, 468 o powierzchni 0,2700 ha) dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą o nr BB1C/00030088/7.

Nieruchomość zabudowana budynkiem kurnika o powierzchni użytkowej 417,14 m2, stanowiącej własność dłużnika:

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 332 900,00 zł.

cena wywołania wynosi kwotę: 249 675, 00 (trzy czwarte ceny oszacowania)

wysokość rękojmi wynosi kwotę 33 290,00 zł. (1/10 sumy oszacowania).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 33 290,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17  w gotówce .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17 , 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *