nieruchomość gruntowa, niezabudowana – Wisła ul. Górnośląska, I licytacja – 01.02.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość gruntowa, niezabudowana – Wisła ul. Górnośląska, I licytacja – 01.02.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 01 lutego 2019r. o godz. 12:00  w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego przysługującego dłużnikowi do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej   położonej w Wiśle przy ul Górnośląskiej stanowiącej działkę o nr ewid. 3322/91 o powierzchni 0,6796 ha, obręb 0002 Wisła dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr BB1C/00058398/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Cieszynie.

w egzekucji przeciwko dłużnikowi:

– Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na kwotę  451 902,00   zł. (kwota brutto z vat)

– cena wywołania wynosi kwotę 338 926, 50 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)

– wysokość rękojmi wynosi kwotę  45 190,20 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.   45 190,20 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro)  w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *