nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym z garażem – Ustroń ul. Skoczowska 36 , II licytacja dnia 05.04.2019r. godz. 10.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym z garażem – Ustroń ul. Skoczowska 36 , II licytacja dnia 05.04.2019r. godz. 10.00

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc, że w dniu 05 kwietnia 2019r. o godz.
10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400
Cieszyn – sala 114 odbędzie się:
D R U G A      L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
gospodarczym z garażem położonej Ustroniu ul. Skoczowska 36 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00013373/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej własność dłużnika:
– Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 287 000, 00 zł.
– cena wywołania wynosi: 191 333, 33 zł. (dwie trzecie ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi: 28 700,00 zł. (1/10 sumy oszacowania)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 28 700, 00 zł w kasie
Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce .
Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni  przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica