nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków o funkcji usługowej, mieszkalnej oraz przetwórstwa mięsnego – Ustroń ul. Spółdzielcza 1, II licytacja dnia 05.04.2019r. godz. 11.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków o funkcji usługowej, mieszkalnej oraz przetwórstwa mięsnego – Ustroń ul. Spółdzielcza 1, II licytacja dnia 05.04.2019r. godz. 11.00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983kpc, że w dniu 05 kwietnia 2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków o funkcji usługowej, mieszkalnej oraz przetwórstwa mięsnego położona w Ustroniu ul. Spółdzielczej 1 posiadającej założoną Księgę  Wieczystą nr BB1C/00011439/4  w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej własność dłużnika:

  • suma oszacowania nieruchomości wynosi:  866 000, 00 zł.
  • cena wywołania wynosi:  577 33, 33 zł. (dwie trzecie ceny oszacowania)    
  • wysokość rękojmi wynosi:  86 600,00 zł. (1/10 sumy oszacowania).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 86 600, 00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro)  w gotówce .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica