nieruchomość położona w Brennej ul. Klimorówka, I licytacja – dnia 30.04.2019r. godz. 11.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Brennej ul. Klimorówka, I licytacja – dnia 30.04.2019r. godz. 11.00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 30 kwietnia 2019r.  o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 69 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Brennej przy ul. Klimorówka 41 posiadającej założoną Księgę  Wieczystą nr BB1C/00052943/9  w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa (działki nr ewid. 3133/2, 3134/6. 3134/8 o łącznej powierzchni 0,1780 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 107,03 m2 , wybudowany w latach 90-tych stanowiącej własność dłużnika:

  • suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę:  386 800,00 zł.
  • cenę wywołania wynosi kwotę:  290 100, 00 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)    
  • wysokość rękojmi wynosi kwotę:  38 680,00 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 38 680,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro)  w gotówce  .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica