nieruchomość położona w Brennej ul. Klimorówka, II licytacja – dnia 23.08.2019r. godz. 10.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Brennej ul. Klimorówka, II licytacja – dnia 23.08.2019r. godz. 10.00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 23 sierpnia 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400, Cieszyn – sala 69 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Brennej przy ul. Klimorówka 41 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00052943/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa (działki nr ewid. 3133/2, 3134/6, 3134/8 o łącznej powierzchni 0,1780 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 107,03 m2 , wybudowany w latach 90-tych stanowiącej własność dłużnika:

– suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 386 800,00 zł.
– cenę wywołania wynosi kwotę: 257 866,66 zł. ( 2/3 ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 38 680,00 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 38 680,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Szczepan Kubica