nieruchomość położona w Kaczycach ul. Harcerska, II licytacja – dnia 19 kwietnia 2019r. godz. 12.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Kaczycach ul. Harcerska, II licytacja – dnia 19 kwietnia 2019r. godz. 12.00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc, że w dniu 19 kwietnia 2019r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114 odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości  położonej w  Kaczycach przy ul. Harcerskiej (działka nr ewid. 466, 467, 468 o powierzchni 0,2700 ha)  dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą o nr BB1C/00030088/7.

Nieruchomość zabudowana budynkiem kurnika o powierzchni użytkowej 417,14 m2.
stanowiącej własność dłużnika:

  • suma oszacowania nieruchomości wynosi:  332 900,00 zł.
  • cena wywołania wynosi kwotę:  221 933,33 (dwie trzecie ceny oszacowania)    
  • wysokość rękojmi wynosi kwotę 33 290,00 zł.  (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 33 290,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17  w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17,  43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica