samochód Renault Trafic 1,9 rocznik 2008, I licytacja – 22 marca 2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

samochód Renault Trafic 1,9 rocznik 2008, I licytacja – 22 marca 2019r.

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica mający kancelarię w Cieszynie przy ul. Rynek 17 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2019r.   roku o godz. 13.00 odbędzie się w 43-450 Ustroń  pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji jest ruchomość : samochód Renault Trafic 1,9 rocznik 2008 o nr rej. SCI 08804 o wartości  20 000,00 zł (brutto z vat). 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Cena wywołania wskazanej ruchomości wynosi: 15 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.  kwota 2000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika nr 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397 – w treści przelewu należy wskazać sygn. akt Km 229/18 lub w kancelarii komorniczej ( kasa czynna od poniedziałku-do piątku w godz 9:00-15:00).

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Komornik nie odpowiada za wady, stan techniczny ruchomości, nie udziela gwarancji.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej  licytacji.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi  o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Komornik Sądowy
Szczepan Kubica