samochód Daewoo Kalos z 2004r., II licytacja – 15.05.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

samochód Daewoo Kalos z 2004r., II licytacja – 15.05.2019r.

OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica mający kancelarię w Cieszynie przy ul. Rynek 17 na podstawie art. 867 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja  2019r.   roku o godz. 10.00 odbędzie się w kancelarii komorniczej Cieszyn ul. Rynek 17  (I piętro)  pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji jest samochód Daewoo Kalos, rok produkcji 2004, kolor czerwony  o wartości 4 000 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest  1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Cena wywołania wskazanej ruchomości wynosi: 2 000,00 zł.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Komornik nie odpowiada za wady, stan techniczny ruchomości, nie udziela gwarancji.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej  licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi  o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica