nieruchomość gruntowa, niezabudowana w Wiśle – LICYTACJA ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość gruntowa, niezabudowana w Wiśle – LICYTACJA ODWOŁANA

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 11 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 70 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego  do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej  położonej w Wiśle przy ul Górnośląskiej stanowiącej działkę o nr ewid. 3322/91 o powierzchni 0,6796 ha, obręb 0002 Wisła dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr BB1C/00058398/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Cieszynie w egzekucji przeciwko dłużnikowi:

Nieruchomość należy obecnie do Gracja DG Sp. z o.o. z/s w Bielsku Białej.

  • suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na kwotę  451 902,00  zł. (kwota brutto z vat)
  • cena wywołania wynosi kwotę 338 926, 50 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)
  • wysokość rękojmi wynosi kwotę  45 190,20 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 45 190,20 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro)  w gotówce  . Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach                   nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Szczepan Kubica