nieruchomość położona w Kaczycach, II licytacja – dnia 23.05.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Kaczycach, II licytacja – dnia 23.05.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 23 maja 2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 70 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości  położonej w  Kaczycach przy ul. Harcerskiej (działka nr ewid. 220/1 o powierzchni 0,8131 ha)  dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą o nr BB1C/00035471/4.

Nieruchomość zabudowana dwoma kurnikami, pomieszczeniami na paszę, pomieszczeniami rzeźni i kotłownią oraz budynkiem na studnię głębinową. Typowy budynek kurnika (do hodowli drobiu ) o powierzchni użytkowej 1967,36 m2, stanowiącej własność dłużnika:

  •  suma oszacowania nieruchomości wynosi:  911 800,00 zł.
  •  cena wywołania wynosi kwotę: 607 866,66 zł. (dwie trzecie ceny oszacowania)    
  •  wysokość rękojmi wynosi kwotę  91 180,00 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 91 180,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17  w gotówce .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach                  nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *