nieruchomość położona w Górkach Małych, II licytacja – 05 lipca 2019r. godz. 09.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Górkach Małych, II licytacja – 05 lipca 2019r. godz. 09.00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 05 lipca 2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 28 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00043580/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa działki nr ewid. 9/4, 9/5 o łącznej powierzchni 0,1460 ha zabudowana budynkiem handlowo-mieszkalnym. stanowiącej własność dłużnika:

– suma oszacowania nieruchomości wynosi: 1 105 400,00 zł.
– cena wywołania wynosi: 736 933,33 zł. (dwie trzecie ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi: 110 540, 00 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 110 540,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce .
Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica