nieruchmość położona w Gumnej (gmina Dębowiec), I licytacja – dnia 04.10.2019r. godz. 09.30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchmość położona w Gumnej (gmina Dębowiec), I licytacja – dnia 04.10.2019r. godz. 09.30

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w  dniu 04 października 2019r.  o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości   położonej  w Gumnej przy ul. Letniej, (gmina Dębowiec) i posiadającej założoną księgę  wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie o numerze BB1C/00092631/1. Działka niezabudowana nr 677/6 o powierzchni 3080 m2, w kształcie prostokąta, stanowiąca rolę (przeznaczenie w MPZP- G7R- tereny gruntów ornych) , w sąsiedztwie tereny rolne oraz luźna zabudowa jednorodzinna- dostęp do uzbrojenia, w bliskiej odległości od granic Cieszyna i węzła drogi ekspresowej (dojazd z Cieszyna z ul. Bielskiej przez ul. Rolną).
będąca własność dłużnika:

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę:  40 000,00 zł.
C
ena wywołania wynosi kwotę:  30 000, 00 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)
W
ysokość rękojmi wynosi kwotę:  4 000,00 zł. (1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.   4 000,00 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro)  w gotówce  . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica