Ciągnik rolniczy ZETOR rocznik 1987, samochód ciężarowy MAN rocznik 1995 oraz samochód ciężarowy MAN rocznik 1999 – I licytacja dnia 27.09.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Ciągnik rolniczy ZETOR rocznik 1987, samochód ciężarowy MAN rocznik 1995 oraz samochód ciężarowy MAN rocznik 1999 – I licytacja dnia 27.09.2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica mający kancelarię w Cieszynie przy ul. Rynek 17 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2019r.  roku od godz. 15:00 odbędzie się w 43-450 Ustroń ul. Katowicka 125-  pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. Ciągnik rolniczy ZETOR 16.145, rocznik 1987, moc112,00 KW, nr rej. CSI YJ38 , o wartości jednostkowej/łącznej: 30 400,00 zł (kwota brutto z vat)

2. Samochód Ciężarowy MAN 19.343 F2000 E2, 18.0t, wersja FLLC, rocznik 1995, nr rej. SCI LR11, przebieg ponad  822 tyś. km, zabudowa skrzyniowa z opończą, o wartości jednostkowej/łącznej:12 669,00 zł (kwota brutto z vat)

3. Samochód Ciężarowy MAN 10.163 L2000 E2 10.0t , wersja LC nr rej. SCI 54060, rocznik 1999, przebieg ponad 681 tyś.km, zabudowa skrzyniowa z opończą, o wartości jednostkowej/łącznej: 8 979,00 zł (kwota brutto z vat)
8 979,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj:
– dla ruchomości poz.1 (ciągnik rolniczy Zetor) kwota wywołania wynosi: 22 800,00 zł.
– dla ruchomości poz.2 (samochód MAN 19.343 E2) kwota wywołania wynosi: 9501,75 zł.
– dla ruchomości poz.3 (samochód MAN 10.163) kwota wywołania wynosi: 6734,25 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii komorniczej lub na rachunek komornika numer:
77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

– dla ruchomości poz.1 (ciągnik rolniczy Zetor) kwota rękojmi wynosi: 3040,00 zł.
– dla ruchomości poz.2 (samochód MAN 19.343 E2) kwota rękojmi wynosi: 1266,90 zł.
– dla ruchomości poz.3 (samochód MAN 10.163) kwota rękojmi wynosi: 897,90 zł.

Rękojmię należy wpłacić do dnia 26 września 2019r. W treści przelewu należy wskazać jakiej ruchomości dotyczy rękojmia.

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Komornik nie odpowiada za wady, stan techniczny ruchomości, nie udziela gwarancji. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej  licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w
przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi  o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Komornik Sądowy Szczepan Kubica