nieruchomość położona w Wiśle oś. Górne Głębce 36, I licytacja dnia 13 maja 2022r. LICYTACJA ODWOŁANA!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Wiśle oś. Górne Głębce 36, I licytacja dnia 13 maja 2022r. LICYTACJA ODWOŁANA!

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 13 maja 2022r. o godz: 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Wiśle os. Górne Głębce 36 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00030303/1 – działka o nr 1446/134 o pow.821 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 110 m2.

stanowiącej własność dłużnika:

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 164 000,00 zł.
– cenę wywołania wynosi kwotę: 123 000,00 zł. (3/4 ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 16 400,00 zł.(1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 16 400,00 zł. w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Szczepan Kubica