Nieruchomość w Bąkowie -licytacja 03.03.2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Nieruchomość w Bąkowie -licytacja 03.03.2023r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica
zawiadamia na  podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 03 marca 2023r. o godz: 9:45

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul.
Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Bąków, ul. Cieszyńska 4 dla której Sąd
Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00091549/2 .
Działka o pow. 480 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.użyt.76,83 m2

stanowiącej własność dłużnika:

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę:  238 000,00  zł.
– cenę wywołania wynosi kwotę:  158 666, 66  zł. (2/3 ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 23 800,00 zł.(1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania tj. 23 800,00 zł. w kasie Kancelaria Komornicza 43-400
Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro)  w gotówce  .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed
licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego
można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i
nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica