Nieruchomość w Ustroniu – licytacja 03.03.2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Nieruchomość w Ustroniu – licytacja 03.03.2023r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica
zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 03 marca 2023r.
o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8,
43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Ustroniu ul. Katowicka 125 , dla której Sąd Rejonowy
w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00054114/3 (dz.nr 462/5 , 414/23)
o łącznej powierzchni 0,6014 ha. Działki użytkowane na cele postojowe i
warsztatowe związane z transportem , zabudowane wiatą konstrukcji stalowej o pow.
200m2. Nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonej symbolem AG- obszary
aktywności gospodarczych.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 1 440 000,00zł.
– cenę wywołania wynosi kwotę: 1 080 000,00 zł. (3/4 ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 144 000, 00 zł.(1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 144 000,00 zł. w kasie
Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce . Rękojmię można
uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w
Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości
sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica