Nieruchomość w Wiśle- licytacja 24.02.2023r. LICYTACJA ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Nieruchomość w Wiśle- licytacja 24.02.2023r. LICYTACJA ODWOŁANA

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica
zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 24 lutego 2023r.
o godz: 10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8,
43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Wiśle przy ul. Dębowej dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi
księgę wieczystą nr BB1C/00020965/6 (prawo użytkowania wieczystego),
BB1C/00057220/0 (prawo własności). Nieruchomości gruntowe, niezabudowanedziałki
nr 2775/3, 5472/2 użytkowane jako drogi oraz działki nieużytkowane nr
2772/2 o pow. 0,0403 ha i nr 2772/10 o pow. 1,2381 ha
– Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca dz. nr 2775/3 o pow. 0,0341
ha oraz dz. nr 5472/2 o pow. 0,0416 ha znajdujące się przy ul. Dębowej, użytkowane
jako drogi, położone w obszarze oznaczonym symbolem: A1P – tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, A2KDD – tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej.
– Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca dz. nr 2772/2 o pow. 0,0403
ha oraz dz. nr 2772/10 o pow. 1,2381 ha znajdujące się przy ul. Dębowej,
nieużytkowane położone w obszarze oznaczonym symbolem: A1P – tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, A1US2 – tereny sportu i rekreacji z
budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, A1ZL – tereny lasów i
zadrzewień.
Wskazane nieruchomości składają się z 4 działek, z czego 2 stanowią przedmiot
prawa własności, 2 pozostałe stanowią przedmiot prawa użytkowania wieczystego.
Dz. 5472/2 oraz 2775/3 stanowią drogę dojazdową, dz. 2772/2 to tereny zielone nad
Wisłą, zaś dz. 272/10 to obszar w kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu pod
produkcję, składy i magazyny. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna,
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Konfiguracja terenu płaska. Bezpośrednie
sąsiedztwo rzeki Wisły zagraża zalewaniem, co ujęte zostało w mpzp. Dojazd do
nieruchomości drogą dojazdową – ul. Dębową.
Ze względu na uwarunkowania planistyczne przedmiotowe działki nadają się do
zagospodarowania zgodnego z zapisami mpzp tj. na cele obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, pod zieleń, pod sport i rekreację, jak też jako drogi
dojazdowe.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 853 620,00 zł. (brutto z vat)
– cenę wywołania wynosi kwotę: 640 215,00 zł. (3/4 ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 85 362,00 zł.(1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania tj. 85 362,00 zł. na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:
77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmię można uiścić także w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości
sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn (po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu- tel. 338561183).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica