Mieszkanie w Cieszynie- licytacja 10.03.2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Mieszkanie w Cieszynie- licytacja 10.03.2023r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 10 marca 2023r. godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Cieszyn, ul. Chrobrego 5/14 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00064692/1. Lokal mieszkalny na

parterze, o powierzchni 47,33 m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,70 m2,

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 225 000, 00 zł.

– cena wywołania wynosi kwotę: 168 750, 00 zł. ( 3/4 sumy oszacowania)

-wysokość rękojmi wynosi kwotę: 22 500, 00 zł.(1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 22 500,00 zł. w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w

Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela

książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości

sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli

osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub

przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie

dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą

uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

własności.

Komornik Sądowy

Szczepan Kubica