Budynek w Górkach Wielkich-licytacja 19.05.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Budynek w Górkach Wielkich-licytacja 19.05.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 19 maja 2023r. o godz: 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Górki Wielkie, ul. Szpotawicka 8 dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00068681/9. Nieruchomość gruntowa (działka nr 440/49 o pow. 1157m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 241,00 m2 oddanym do użytkowania w grudniu 2010r., wysoki standard wykończenia

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 1 549 000, 00 zł.
– cena wywołania wynosi kwotę: 1 161 750 zł. (3/4 sumy oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 154 900,00 zł.(1/10 części sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 154 900,00 zł. w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce . Rękojmię można uiścić także na konto komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach

nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Szczepan Kubica