nieruchomość położona w Kaczycach, I licytacja dnia 30.05.2023r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

nieruchomość położona w Kaczycach, I licytacja dnia 30.05.2023r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 30 maja 2023r. o godz: 11:15 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 108 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Kaczycach , dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00030088/7. Nieruchomość składa sie z trzech działek o nr 466, 467, 468 o łącznej powierzchni 0,27 ha zabudowane budynkiem kurnika o powierzchni użytkowej 417,14 m2. Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Harcerskiej poprzez działkę 217/7.

stanowiącej własność dłużnika:

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę: 180 400,00 zł.
– cenę wywołania wynosi kwotę: 135 300,00 zł. (3/4 ceny oszacowania)
– wysokość rękojmi wynosi kwotę: 18 040,00 zł.(1/10 sumy oszacowania)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania  tj.18 040,00 zł. w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17 (I piętro) w gotówce .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:  77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Rynek 17, 43-400 Cieszyn
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Szczepan Kubica